Ochrona konserwatorska i badania naukowe grodzisk to działania nierozłączne. Z jednej strony należy bowiem prowadzić badania naukowe nie degradując tych stanowisk, z drugiej badania naukowe pozwalają na skuteczniejszą ochronę poprzez inwentaryzację, obserwację stopnia destrukcji w czasie i szerzenie wiedzy o roli tych stanowisk w przeszłości i teraźniejszości.

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem najnowszych technik dokumentacyjnych, włącznie z fotografią lotniczą i metodą LIDAR. W ramach projektu zaplanowano wykonanie serii datowań dendrochronologicznych i radiowęglowych stanowiących we współczesnej archeologii podstawę określenia obiektów tego rodzaju. Rozpoznaniu funkcji obiektów a być może także socjotopografii będą służyć odwierty, które winny przynieść znaczną liczbę nowych informacji a charakteryzują się stosunkowo niedużą czaso- i kosztochłonnością. 

W wielu przypadkach, dzięki kwerendzie archiwalnej będzie można uzyskać niezbędne dane do pełnego opisania grodzisk w ramach Atlasu, co pozwoli uniknąć badań terenowych. I tak np. wiele grodzisk pomorskich badanych przez różne jednostki naukowe zostało rozpoznawanych metodą odwiertów lub metodą wierceniowo-sondażową.

Ważnym celem projektu będzie również cyfrowa wizualizacja dołączonej do katalogu dokumentacji graficznej.   

Badania prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych osób związanych głównie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz osobami reprezentującymi podmioty współpracujące. 

Pierwszym istotnym zadaniem po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej i inwentaryzacji grodzisk w terenie, jest ustalenie ich chronologii. W niektórych wypadkach forma terenowa, która jest odczytywana zazwyczaj przez archeologa jako pozostałość grodu, może jednak stanowić pozostałość różnego typu aktywności ludzkiej bądź nawet stanowić efekt procesów naturalnych. Istotne będzie zatem także ustalenie, w miarę możliwości, funkcji badanych stanowisk. Temu celowi będą służyły badania nieinwazyjne i inwazyjne, które pozwolą określić relację pomiędzy domniemanymi umocnieniami a wnętrzem grodu oraz stopień zagospodarowania (zasiedlenia) jego wnętrza.