1. Ważnym elementem projektu, poprzedzającym badania terenowe, jest kontynuowana przez cały okres trwania prac kwerenda archiwalna i biblioteczna. W trakcie kwerendy gromadzone i analizowane są dane dotyczące grodzisk z terenu ziem polskich (położenie, historia badań historycznych i archeologicznych, wyniki badań, stan wiedzy o stanowisku). Kwerendę informacji dotyczących określonych stanowisk zawartych w źródłach pisanych prowadzi zespół historyków z różnych ośrodków regionalnych.

Prezentowany projekt Atlasu grodzisk wczesnośredniowiecznych stanowi w założeniu kontynuację prac nad inwentaryzacją grodzisk w Polsce rozpoczętą w ramach prac Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego – w Pracowni Inwentaryzacji Grodzisk. Ponieważ materiały archiwalne zostały przejęte przez stworzony później Zakład Polskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN będą one stanowiły dobry punkt wyjściowy do dalszych działań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (dawniej IHKM PAN). Zasoby te nie zostały dotychczas zweryfikowane i wykorzystane, stanowiąc jedynie podstawę wydanej w 1964 roku niezbyt precyzyjnej „Mapy grodzisk w Polsce” oraz katalogu grodzisk Mazowsza i Podlasia. W ośrodku wrocławskim IAE PAN znajduje się natomiast kopia katalogu grodzisk śląskich autorstwa Maxa Hellmicha oraz materiały związane z realizacją katalogu grodzisk dolnośląskich. Ponieważ czynności weryfikacyjne w pierwszym etapie prac będą dotyczyły głównie obszaru Śląska, Ziemi Chełmińskiej, Pomorza i Małopolski znaczna część niezbędnych materiałów źródłowych znajduje się w placówkach, które podejmują się tego przedsięwzięcia. 

 

2. Drugi etap prac nad Atlasem stanowią prace weryfikacyjne prowadzone w terenie. Mają one na celu rozpoznanie funkcji i chronologii stanowisk, które nie zostały dotychczas przebadane oraz weryfikację istniejących danych w przypadku grodzisk już badanych. Założono, że przedmiotem badań będzie około 300 grodzisk. Około ¼ stanowisk wymaga wykonania tzw. badań nieinwazyjnych, czy to metodą elektrooporową, czy też za pomocą georadaru. W niektórych przypadkach przeprowadzone zostanie rozpoznanie lotnicze w odpowiednich warunkach pogodowych. Prace są realizowane na obszarze wybranych powiatów w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. O konieczności przeprowadzenia weryfikacji świadczy fakt, że w trakcie sporządzania katalogu grodzisk Mazowsza i Podlasia spośród 200 grodów aż 80 zostało zweryfikowane negatywnie.