Antoniewicz W., W sprawie inwentaryzacji i badań grodzisk na ziemiach polskich, Przegląd historyczno-wojskowy, t. II, Warszawa 1935, 315-325

Chudziak W., Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek), Toruń 1996

Chudziak W., Geneza i rozwój wczesnośredniowiecznych grodów w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej (w:) Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi dobrzyńskiej (red. W. Chudziak), Toruń 1999, 137-151

Chudziakowa J. (red.), Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł, Toruń

Dąbrowska E., Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno-plemiennej VII-X wieku, Wrocław

Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W., Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Ossolineum 1976

Hensel W., Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1948

Hensel W., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań 1950

Hensel W., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 2, Poznań 1953

Hensel W., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 3, Warszawa 1959

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 4, Wrocław 1972

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 5, Wrocław 1980

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 6, Wrocław 1987

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Łosińska A., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 7, Wrocław 1995

Jaworski K., Grody w Sudetach (VIII-X w.), Wrocław 2005

Kaletynowie M. i T., Lodowski J., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, Wrocław 1968

Kamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953

Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do dziejów Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977

Kowalenko W., Grody  i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), Poznań 1938

Kunysz J., Grodziska w województwie rzeszowskim, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 1966(68), 230-235

Kurnatowska Z., Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (red: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski), Poznań 2000, 381-412

Łosiński W., Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław 1972

Łosiński W., Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red. Z. Kurnatowska), Ossolineum 1990 (1992), s. 23-49

Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 4, Poznań 1971 

Mapa grodzisk w Polsce (red. W. Antoniewicz, Z. Wartołowska), Wrocław-Warszawa-Kraków 1964

Moździoch S., Stan badań archeologicznych nad młodszym podokresem wczesnego średniowiecza na Sląsku (w:) Stan i potrzeby…1992, 187-199

Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, (w Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (red. Henning J., Ruttkay A.T.), Bonn, 275-291

Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 1, Poznań 1966

Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 2, Poznań 1968

Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 3, Poznań 1975

Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego, t. 1, Poznań 1985

Olczak J., Siuchniński K., Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego, t. 2, Poznań 1989

Poleski J., Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, Kraków 1992

Poleski J., Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków 2004

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce (red. Z. Kurnatowska), Ossolineum 1990 (1992)

Żaki A., Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Ossolineum 1974

Żurowski J., Jakimowicz R., Atlas grodzisk i zamczysk śląskich, Kraków 1939