Aktualności

Portal atlasu grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski jest uzupełniany i dostosowywany do czytelnego odbioru w trakcie realizacji projektu. Ilość danych, które należałoby zamieścić przekroczyła najśmielsze wyobrażenia Autorów. Z tego też powodu oraz wobec konieczności ich ujednolicenia potencjalny odbiorca będzie skazany na obcowanie z chaosem wpisywanych przez różnych uczestników projektu i na różnych etapach badań danych. Na rok 2018 planowane jest ostateczne porządkowanie struktury bazy danych i jej zawartości. Pod koniec tego roku portal zostanie udostępniony w wersji, mamy nadzieję, bardziej atrakcyjnej.

Zdecydowaliśmy się jednak na udostępnienie bazy danych w trakcie jej tworzenia licząc na aktywny udział odbiorców i krytykę, która przyczyni się niewątpliwie do ulepszenia przedsięwzięcia.

Większość z wprowadzanych danych dotyczących wyników badań i dokonanych odkryć pozostanie niedostępna dla wszystkich odbiorców. Będzie można z nich korzystać jedynie za zgodą administratora portalu oraz autorów badań. Jest to niezbędne zarówno ze względu na przepisy o ochronie praw autorskich, jak i ze względów konserwatorskich, by nie przyczynić się do niszczenia obiektów przez tzw. poszukiwaczy skarbów.

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Zwracamy się do Was z zaproszeniem do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się w dniach 6-9 września 2016 roku we Wrocławiu.

Problematyka konferencji dotyczy grodów, a mówiąc ściśle, pozostałości po nich – tzw. grodzisk. Zachowane do dzisiaj w formie charakterystycznych kulminacji terenu przez wieki były przedmiotem żywego zainteresowania. Z obszaru Europy środkowowschodniej znamy w chwili obecnej około 3000 grodzisk wczesnośredniowiecznych.

Jeszcze dwa wieki temu grodziska uważano przede wszystkim za miejsca, gdzie „miały odprawować się za czasów pogańskich obrządki religijne słowiańskie” (Chodakowski). Takiego zdanie był m.in. niemiecki pionier badań grodzisk Robert Behla (1888).

Od zawsze podkreślano ich charakter obronny przywiązując do tej interpretacji funkcji grodów największą wagę. Widziano w nich miejsca schronienia w czasie zagrożeń, niektóre uznawano za centra wytwórczości i handlu, ośrodki władzy, inne interpretowano jako miejsca wiecowe lub np. miejsca przystankowe karawan kupieckich. W przypadku poszczególnych grodów podstawowymi pytaniami są te, dotyczące ich chronologii i funkcji. Żeby na nie odpowiedzieć należy jednak przedtem zrealizować inwentaryzację wszelkich istniejących tego typu zabytków, zebrać informacje dotyczące historii ich badań i dokonać przynajmniej wstępnego ich rozpoznania.

Historia badań i inwentaryzacji grodów słowiańskich sięgnie niedługo dwóch wieków. Już w roku 1818 Zorian Dołęga Chodakowski pisał o swoim programie badawczym (na który otrzymał później ze skarbu cesarskiego 3000 rubli), że głównym jego celem było szukanie po krajach słowiańskich „znaków pozostałych”, za które „obrał był sobie tak zwane horodyszcza”. Pisał w 1820 roku: „Zbieram na mapę wszystkie grodziska tutejsze...”. Ambitny program Chodakowskiego był realizowany przez różnych badaczy następnych dwieście lat z różnym skutkiem.

Ponad sto lat później w dziele „Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku)” wydanym w Poznaniu w 1938 roku pisał Władysław Kowalenko: „Jednym z najbardziej niecierpiących zwłoki zadań naukowych jest badanie grodzisk (...) Na ziemiach naszych są one jednym z najcenniejszych wyrazów życia i pracy Polski plemiennej oraz zarodków naszej państwowości, a mimo to grozi im zagłada”.

Słowa te, pomimo wielu działań badawczych historyków i archeologów, podejmowanych w następnych 78 latach (1938-2016), pozostają nadal aktualne. Nawiązują one do idei Włodzimierza Antoniewicza z 1930 roku, podjętej m.in. przez Władysława Łęgę w przypadku Pomorza czy też równolegle przez Carla Schuchhardta na ziemiach polskich będących wówczas w posiadaniu Niemiec, a na Śląsku przez Maxa Hellmicha. Sam inicjator wspomnianej idei, Włodzimierz Antoniewicz, podjął ją ponownie w latach 60-tych XX wieku wraz z Zofią Wartołowską, co zaowocowało wydaniem mapy grodzisk wczesnośredniowiecznych. Wcześniej, jeszcze przed II wojną światową, ukazały się prace poświęcone grodom wielkopolskim (wspomniana wyżej praca W. Kowalenki) oraz śląskim (Żurowski, Jakimowicz 1939).

W okresie powojennym w różny sposób były publikowane wyniki prac inwentaryzacyjnych i analitycznych dotyczących grodzisk w poszczególnych regionach Polski. Częściowe podsumowanie stanu wiedzy o liczbie i chronologii grodzisk polskich zawiera tom poświęcony stanowi badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce wydany w 1990 roku (Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem... 1990). Próbą zmiany istniejącej sytuacji są dwa projekty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – realizowany przez Zbigniewa Kobylińskiego dotyczący grodów Warmii i Mazur oraz „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski” stanowiący przedmiot działań Autorów niniejszego listu. Niezależnie wykonywane są liczne podobnego typu działania badawczo-inwentaryzacyjne w wielu częściach kraju.  Mimo licznych publikacji i prac weryfikacyjnych nadal nie istnieje jednolita baza informacji o grodziskach.

W zamyśle Autorów projektu dotychczasowe badania nad grodziskami winny zostać rozbudowane w warstwie koncepcyjnej w duchu osiągnięć współczesnej archeologii wczesnego średniowiecza. Generalnie dotyczy on cyfrowej inwentaryzacji wszystkich stanowisk archeologicznych znanych z terenów Polski obejmujących dawne obszary Słowiańszczyzny Zachodniej, określanych w archiwaliach i literaturze jako grodziska i grodziska domniemane związane z okresem wczesnego średniowiecza.

Niniejsza konferencja ma stanowić zarówno podsumowanie stanu wiedzy na temat grodzisk w świetle prowadzonych w Polsce prac badawczych, jak i zainicjować forum dyskusyjne badaczy grodzisk, które umożliwi w przyszłości szerszą współpracę tego środowiska.

Prosimy o przygotowanie wystąpień odnoszących się do wspomnianej wyżej tematyki oraz sformułowanie postulatów, które przyczyniłyby się do usprawnienia działań badawczych.

Mile widziane byłyby wystąpienia dotyczące historii badań grodzisk, wyników prac źródłoznawczych (inwentaryzacyjnych, archiwalnych, wykopaliskowych), interpretacji dotychczas pozyskanych informacji w zakresie funkcji i chronologii, ale też np. socjotopografii grodów, relacji grodów do otaczającego ich środowiska: przyrodniczego i osadniczego, a przede wszystkim metodyki i metodologii ich badania.

Licząc na Państwa udział zapraszamy do Wrocławia. W załączeniu przesyłamy podstawowe informacje dotyczące konferencji.

Znaczenie planowanego przedsięwzięcia oddaje cytat z podsumowania dotychczasowych badań nad społeczeństwem wczesnopolskim pióra Zofii Kurnatowskiej (2000, 395) odnoszący się do niewykorzystanych przez archeologów szans w powojennym 50-leciu: „...znów nie zadbaliśmy o wypracowanie we właściwym czasie i z dostatecznym wyprzedzeniem, sensownego programu badań ogólnopolskich. (...) niestety tym zaniedbaniem kończymy półwiecze badań nad formowaniem się społeczeństwa i państwa polskiego. Można jedynie postulować, aby niezależnie od mijania określonych rocznic, jednak o takim szerokim programie pomyśleć i z nim rozpocząć następne półwiecze”.

Mamy nadzieje, że efektem konferencji będzie sformułowanie nowego, realnego programu działań, który w najbliższych latach miałby szanse zostać zrealizowany. Będzie to wypełnienie swoistego „testamentu” Zofii Kurnatowskiej o stworzenie programu badawczego dla całej Polski (2000, 392), w tym także inwentaryzacji stanowisk wczesnośredniowiecznych, która w latach 50-ych XX-wieku mimo „szerokich i dobrze pomyślanych założeń tego programu, nieraz do dziś jeszcze nie urzeczywistnionych, wypadła jednak skromnie” (Kurnatowska 2000, 384).

 

Wojciech Chudziak, Sławomir Moździoch, Jacek Poleski

 

 

 

Termin konferencji:                                   

6-9 września 2016 r.

 

Miejsce obrad:                                 

Wrocław, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

Instytutu Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu       

 

 

Organizatorzy:                                

prof. dr hab. Sławomir Moździoch

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

dr hab. Jacek Poleski, prof. UJ.

 

Osoby do kontaktu:                        

dr Sylwia Rodak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. 071 344 16 08 wew. 44

mgr Krystian Chrzan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. 071 344 16 08 wew. 51

 

 
Języki konferencji: 
angielski, czeski, niemiecki, polski
 
Forma wystąpień: 
referat (20 min), komunikat (10 min), poster 
 
Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 czerwca 2016 roku.
 
Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji. 
 
Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł, studenci i doktoranci 100 zł.
Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji. 
Dane do przelewu:
nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6
 
Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com 
 
Więcej informacji na : www.arch.pan.wroc.pl

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.

 Dzień 1. (6. września 2016 r.)

 od 11:00 Rejestracja uczestników (Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, ul. Więzienna 6)

 12:30-13.00 Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji (Sławomir Moździoch)

 13:00-13:30 Jacek Poleski (Kraków):

Metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk małopolskich – możliwości i ograniczenia

 13:30-14:00 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego – archiwalia, badania

 14:00-14:30 Sylwia Rodak (Wrocław), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

 14:30-15:00 Dyskusja

 15:00-16:30 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 Prowadzący: Wojciech Chudziak

 16:30-17:00 Felix Biermann (Göttingen):

Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwällen in Nordostdeutschland - neue Ergebnisse zur Herrschafts- und Wirtschaftsgeschichte

 17:00-17:30 Naďa Profantová (Praha):

Poznání hradiště kombinovaným detektorovým, povrchovým průzkumem, geofyzikou a malou sondáží. Příklad Tismice, okr. Kolín (8-9.stol)

 17:30-18:00 Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz (Warszawa):

Badania grodziska w Nasielsku – porównanie wyników wykopalisk i metod  geofizycznych

 18:00-18:20 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Felix Biermann

 18:20-18:50 Roman Křivánek (Praha):

Overview of geophysical surveys of early medieval strongholds in Bohemia: benefits, limitations, perspectives

 18:50-19:20 Zbigniew Robak, Matej Ruttkay, Karol Pieta (Nitra):

Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

 19:20-19:40 Dyskusja

 Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 Dzień 2. (7. września 2016 r.)

 Prowadzący: Jacek Poleski

 10:00-10:30 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Katalog wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej – dwie dekady później

 10:30-11:00 Tomasz Dzieńkowski (Lublin):

Grodziska północno-wschodniej Małopolski. Badania – metody – interpretacje

 11:00-11:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 11:10-11:40 Jan Mařík (Praha):

Non-destructive survey of the stronghold at Libice nad Cidlinou

 11:40-12:10 Wiesław Małkowski (Warszawa), Grzegorz Szczurek (Poznań):

Non-invasive Investigations of the Early Iron Age and Early Medieval Fortified Settlement in Grodzisko, Pleszew Commune

 12:10-12:30 Dyskusja i przerwa kawowa

 Przewodnicząca: Kateřina Tomková

 12:30-13:00 Michał Sołtysiak (Warszawa):

Grody wieloczłonowe, Burgstädte, zalążki miast, miejsca centralne u ujścia Odry w X-XII wieku – synonimy czy problem definicyjny?

 13:00-13:30 Marlena Magda-Nawrocka (Zielona Góra):

Historia lokalizacji i stan badań nad grodami Krosna nad Odrą

 13:30-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Jan Mařík

 13:40-14:10 Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Lipsk), Tomasz Dzieńkowski (Lublin), Iwona Forkiewicz (Rzeszów), Radosław Dobrowolski (Lublin), Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski, Krystyna Bałaga, Irena Agnieszka Pidek, Irka Hajdas (Zürich), Katarzyna Kuźniarska (Wrocław), Andrzej Janeczek (Warszawa):

Grodziska w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) w świetle interdyscyplinarnych badań z lat 2013-2016 (archeologia, historia, geografia i antropologia)

 14:10-14:40 Bartłomiej Gruszka (Poznań), Arkadiusz Michalak (Zielona Góra):

Model badań interdyscyplinarnych na przykładzie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu, stan. 1, pow. Świebodziński

  14:40-15:10 Anna Bogumiła Kowalska (Szczecin):

Nowe badania interdyscyplinarne w Świelubiu nad Parsętą

 15:10-15:30 Dyskusja

 15:30-17:00 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 Prowadzący: Marcin Wołoszyn

 17:00-17:30 Marcin Engel, Cezary Sobczak (Warszawa):

Atlas Grodzisk Jaćwieży. Góry zamkowe, szwedzkie szańce i piłokalnie w świetle nowoczesnych badań archeologicznych

 17:30-18:00 Ludwika Jończyk (Warszawa):

Grodziska Galindów (?). Wstęp do problematyki

 18:00-18:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 18:10-18:40 Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn):

Grodziska w krajobrazie osadniczym Prus: metodyka i wyniki badań interdyscyplinarnych grodziska i miejsca ofiarnego w Poganowie

 18:40-19:10 Bartłomiej Gruszka (Poznań):

Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 w świetle nowych interpretacji źródeł archeologicznych i środowiskowych

 19:10-19:30 Dyskusja

 Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 Dzień 3. (8. września 2016 r.)

 Prowadząca: Sylwia Rodak

 10:00-10:30 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

W poszukiwaniu millenijnego mirażu. Nowe wyniki badań w Rozprzy koło Piotrkowa Trybunalskiego

 10:30-11:00 Stanisław Petrykowski:

Badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grudusku w świetle wstępnych analiz geofizycznych, geologicznych i archeologicznych badań wykopaliskowych oraz ich znaczenie poznawcze dla rekonstrukcji faz zasiedlenia grodu

 11:00-11:30 Paweł Pawlak (Poznań):

Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

 11:30-11:50 Dyskusja i przerwa kawowa

 Prowadzący: Krystian Chrzan

 11:50-12:20 Maciej Trzeciecki (Warszawa):

Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu – studium przypadku

12:20-12:50 Ewa Lisowska (Wrocław):

Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na grodzisku z IX w. w Nowym Kościele (Pogórze Kaczawskie, Sudety Zachodnie)

 12:50-13:20 Mateusz Skrzatek (Toruń):

Wykorzystanie analiz geostatystycznych w badaniach przestrzeni reliktowej (ośrodki grodowe w Żółtym i Kałdusie)

 13:20-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 13:40-14:10 Sylwia Rodak, Anna Łuczak (Wrocław):

Lokalizacja grodzisk wczesnośredniowiecznych w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych (GIS)

 14:10-14:40 Jarosław Ościłowski

Badania grodzisk mazowieckich XIX-XXI w. Historia, metody, datowanie

 14:40-15.10 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk Polski Centralnej. Próba oceny programu

 15:10-15:30 Dyskusja

 15:30-15:50 Zakończenie konferencji (Sławomir Moździoch)