Aktualności

Niniejszy tom rozpoczyna serię wydawniczą stanowiącą jeden z rezultatów pracy nad projektem "Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski". Jej celem jest prezentacja według klucza powiatowego, zunifikowanego opisu grodzisk uwzględniającego zarówno dane archiwalne i informacje z literatury przedmiotu, jak i wyniki analiz typologiczno-porównawczych i chronologiczno-funkcjonalnych przeprowadzonych w ramach projektu.

Tom 1 - do pobrania

 

W dniach 6-9 września 2016 roku odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej”. Niniejszym mamy zaszczyt zaprezentować jej rezultat, czyli książkę będącą zbiorem artykułów napisanych na podstawie wygłoszonych referatów. 

Spis treści:

Sławomir Moździoch
Kilka refleksji na temat badań grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce

Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Marcin Weinkauf
Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej – w ćwierć wieku później

Piotr Kittel, Jerzy Sikora, Piotr Wroniecki
Nieinwazyjne badania wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej. Próba oceny programu

Marcin Engel, Cezary Sobczak
Atlas Grodzisk Jaćwieży. Nowe spojrzenie na Góry Zamkowe, Szwedzkie szańce i Piłokalnie

Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf
Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017

Sylwia Rodak, Piotr Wroniecki
Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

Matej Ruttkay, Karol Pieta, Zbigniew Robak
Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

Roman Křivánek
Přehled geofyzikálních průzkumů raně středověkých hradišť v Čechách: přínos, omezení, perspektivy

Felix Biermann
Wissenschaftliche Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwällen in Brandenburg

Anna Łuczak, Sylwia Rodak
Grodziska wczesnośredniowieczne w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych GIS

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
Preliminary results of using interdisciplinary model of research in the early medieval settlement complex in Grodziszcze, site 1, Świebodzin county

Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal
New interdisciplinary research in Świelubie on Parsęta river

Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz
Grodzisko w Nasielsku: porównanie wyników wykopalisk i prospekcji

Nad‘a Profantová
Poznání hradiště kombinovaným detektorovým, povrchovým průzkumem, geofyzikou a malou sondáží. Příklad Tismice, okr. Kolín (8.-9. století)

Paweł Pawlak
Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

Maciej Trzeciecki
Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu – studium przypadku

Marlena Magda-Nawrocka
Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi grodami Krosna Odrzańskiego