Podstawowe informacje
Miejscowość
Turów
Województwo
lubelskie
Powiat
radzyński
Gmina
Kąkolewnica
Obszar AZP
65-83
Nr stanowiska w miejscowości
2
Nr stanowiska na obszarze
2
Forma terenowa
cypel piaszczysty
Pokrycie terenu
las
Chronologia
XI, XII-XIII w.
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
owalne, pierścieniowe
zniszczone w części
0,19
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko położone jest w północnej części piaszczystego cypla, obecnie zalesionego i wcinającego się w dolinę niewielkiego cieku. Od N, NE i NW otoczony jest podmokłymi, zabagnionymi łąkami. Obiekt ma plan owalny, który tworzy pojedynczy dookolny wał. Średnica założenia na osi E-W wynosi 50 m, zaś S-N – 37 m (pow. 0,13 ha). Majdan ma wymiary 43 x 30 m (pow. 0,09 ha). Wał jest zachowany do wysokości do 40 cm i szerokości u podstawy do 7 metrów. Wokół niego biegnie fosa szeroka na 2 metry i głęboka od 25 do 50 cm. W części wschodniej obiekt jest zniszczony przez wkopy z czasów I wojny światowej.

Grodzisko zostało odkryte w końcu XIX wieku. Badania archeologiczne w 1987 roku przeprowadziła Barbara Hensel-Moszczyńska. Założonych zostało 5 wykopów, które swoim zasięgiem objęły wał i partię przywałową, fosę oraz centralną część majdanu. W ich wyniku określono konstrukcję wału jako jednofazowy nasyp, wykonany z piasku pochodzącego z kopania fosy. Nie stwierdzono drewnianych konstrukcji wzmacniających wał. Jedynie od strony majdanu do piaszczystego nasypu przylegały drewniane belki tworzące nie w pełni czytelny układ zbliżony do izbicowego o boku 1 metra (chata?). Spąg tej konstrukcji tworzy silnie przepalona ziemia. Zdaniem autorów badań wnętrze grodu nie było zabudowane. W trakcie prac wykopaliskowych oraz późniejszych lustracji z grodziska pozyskano: nóż żelazny, bełt kuszy oraz 130 fragmentów ceramiki i fragment przęślika glinianego. Ogół materiałów zabytkowych jest datowany na XI i XII-XIII wiek. Wielkość i kształt zbliżają obiekt do grupy małych gródków pierścieniowatych charakterystycznych dla Słowiańszczyzny Zachodniej pomiędzy IX a XI wiekiem. Być może obiekt był wykorzystywany jeszcze w XII-XIII wieku.

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1987
B. Hensel-Moszczyńska
badania wykopaliskowe
-
Literatura
B. Hensel-Moszczyńska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Turowie, 1987.
M. Bienia, Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego, 1998, s. 12-15.
M. Miśkiewicz, W okresie wczesnego średniowiecza, [w:] Północna Lubelszczyzna. Od pradziejów po okres nowożytny, Skarby z Przeszłości 5, 2003, s. 73-118.
M. Bienia, Turów, gm. Kąkolewnica, pow. radzyński. Grodzisko, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, Skarby z Przeszłości 20, 2019, s. 329-331.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska