Podstawowe informacje
Miejscowość
Mędrzyce
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
grudziądzki
Gmina
Świecie nad Osą
Obszar AZP
30-48
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
1
Forma terenowa
-
Pokrycie terenu
-
Chronologia
-
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
jednoczłonowe w kształcie regularnego trójboku
dobry
0,5
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko jednoczłonowe w kształcie nie­regularnego trójboku o powierzchni 5000 m2 (ryc. 106). Wał łukowaty, zaporowy, ograniczający powierzchnię majdanu od strony wysoczyzny. Wymiary obiektu mierzone na poziomie podstawy wału wynoszą 65 x 30 m. Wysokość wału w stosunku do otaczającego go terenu wynosi około 3-5 m. Wnętrze obiektu zajmuje powierzchnię około 1500 m2 (65 X 30 m). Na obrzeżu majdanu, w strefie przykrawędnej cypla, zaznacza się nieznaczne wypiętrzenie, być może pozostałość po wale obwodowym. W poprzek nieckowatego majdanu, mniej więcej w połowie jego długości biegnie niewielkie sfałdowanie terenu - zapewne ślad po wale wewnętrznym, dzielącym majdan na dwie części (?). Niewiel­ki wał - zniszczony częściowo przez drogę lokalną z Mędrzyc do Świecia n. Osą - zaznacza się także w N części gro­dziska, u podnóża wysoczyzny (wypiętrzenie około 2-5 m). Największe deniwelacje w obrębie stanowiska występują między koroną wału zaporowego a dnem doliny Osy (około 25 m; ryc. 107). Od strony SW obiektu istnieje niewielkie nieckowate obniżenie terenu będące pozostałością po fosie. Stan zachowania obiektu dobry. W jego S części ślady dawnych wkopów nieustalonego pochodzenia. W trakcie ostatniej prospekcji terenowej grodzisko porośnięte było liściastym lasem lęgowym oraz silnie zakrzaczone. 

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1972
A. Kola, R. Boguwolski
badania sondażowe
-
1983
A. Kola, G. Wilke
Plan sytuacyjno-wysokościowy
-
1990
W. Chudziak, P. Gurtowski, M. Grupa
badania sondażowe
-
1992
A. Kola, R. Boguwolski
badania sondażowe
-
Literatura
M. Toeppen, Uber einige Alterthumer aus der zeit des Heidenthums in der Nachbarschaft von Marienwerder, [w:] Altpreussische monatsschrift, teil II, 1876 tom 13, s. 527.
A. Lissauer, Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiete, 1887, s. 186.
B. Zielonka, Zabytki archeologiczne województwa bydgoskiego, 1959, s. 26.
B. Zielonka, Zarys dziejów polskich badań archeologicznych na ziemiach województwa bydgoskiego, [w:] Rocznik Muzeum w Toruniu, 1963 tom 1 nr 3, s. 26.
, Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 37.
S. historyczno-geograficzny, Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, 1971, s. 77.
Z. Woźnicka, Stawy, [w:] Informator Archeologiczny, 1972 tom 1971, s. 203.
A. Kola, Komunikat o badanaich archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Mędrzycach, pow. Grudziądz, w 1972 r., [w:] Komunikaty archeologiczne. Badania wykopaliskowe na terenie województwa bydgoskiego w latach 1970-1972, 1978, s. 231-237.
J. Chudziakowa, Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł,, 1994, s. 110-114.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska