Podstawowe informacje
Miejscowość
Garbów
Województwo
lubelskie
Powiat
lubelski
Gmina
Garbów
Obszar AZP
75-79
Nr stanowiska w miejscowości
1
Nr stanowiska na obszarze
1
Forma terenowa
cypel lessowy
Pokrycie terenu
-
Chronologia
VIII-X wiek
Cechy
Forma
Stan zachowania
Powierzchnia całości
w formie nieregularnego czworoboku
zniszczone w części
1,4
Znaleziska
-
Opis

Grodzisko w Grabowie położone jest na lessowym cyplu wcinającym się w dolinę bezimiennego cieku zasilającego wody Kurówki oraz odciętym od północy i południa wąwozami. Od wieku XIX do 1923 roku funkcjonował tu cmentarz parafialny, który w znacznym stopniu zniszczył układ wałów, choć są one fragmentarycznie widoczne w terenie. Ich przebieg – dookolny i odcinkowy, stał się dobrze czytelny dzięki numerycznemu modelowi terenu.
Grodzisko jest w planie zbliżone do czworokątnego o zaokrąglonych narożach i ma wymiary 100 x 145 m oraz powierzchnię 1,4 ha całości i 0,7 ha majdanu. Wał dookolny u podstawy ma szerokość 4-7 m oraz wysokość od 0,6 do 1 m. Nasyp odcinkowy został uchwycony na długości 50 m. Jego podstawa wynosi około 12 m przy zachowanej  wysokości 1,2 m. Od strony wschodniej łączącej cypel i grodzisko z wysoczyzną zabezpieczenie stanowił również wykopany rów.
Pierwsze badania sondażowe na majdanie grodziska, a więc obrębie cmentarza, przeprowadzili w 1987 roku Paweł Lis i Włodzimierz Zieliński. W wykopie o powierzchni 6 m2 odkryli półziemiankę z piecem kopułkowym datowaną na VIII-IX lub VIII-X wiek. W 1999 roku obiekt i jego najbliższą okolicę penetrował Andrzej Rozwałka odkrywając 3 wczesnośredniowieczne osady. Założono również wykop sondażowy 2 x 35 m, jednak poza majdanem czy wałami grodu. Przekop przecinał część osady oraz fosę. Na osadzie odkryto 2 obiekty półziemiankowe z reliktami pieca oraz konstrukcji drewnianych ścian. Datowanie jam za pomocą ceramiki odniesiono do VIII-X wieku. Z kolei badana fosa miała około 10 m szerokości i 2,6 m głębokości.

Wyniki badań z lat 80. jak i 90. XX wieku udokumentowały relikty osadnictwa z VIII-X wieku czytelne zarówno na majdanie grodu jak i na wschodniej osadzie. Z funkcjonowaniem obiektu obronnego można wiązać również fosę.

Grodzisko w Garbowie z powodu słabego stanu rozpoznania wymaga doprecyzowania wyników poprzez badania wału i majdanu, co jest jednak utrudnione ze względu na długoletnie funkcjonowanie cmentarza.

 

-
Badania archeologiczne
Rok (rozpoczęcia)
Kierownik badań
Rodzaj badań
Miejsce przechowywania zbiorów
1987
W. Zieliński, P. Lis
badania sondażowe
-
1999
A. Rozwałka
badania powierzchniowe i wykopaliskowe
-
Literatura
W. Zieliński Paweł Lis, Nieznane grodzisko wczesnośredniowieczne w Garbowie, woj. lubelskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 roku, 1987, s. 33-38.
. Rafał Niedźwiadek, A. Rozwałka Małgorzata Libera, Sondażowe badania archeologiczne w Garbowie, gm. loco, woj. lubelskie, [w:] Archeologia Polski Środkowowschodniej, 1996 tom 1, s. 111-115.
A. Rozwałka Grzegorz Mączka, . Rafał Niedźwiadek, Przedpaństwowy gród w Garbowie i jego zaplecze osadnicze. Zarys problematyki, [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego , 2017 tom 38, s. 217-238.
. Rafał Niedźwiadek, Lublin i inne grody z czasów plemiennych przy północnej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, Skarby z Przeszłości, 2018 tom 19, s. 125-174.
Pozycja na mapie
Wyznacz trasę trasy z
Pokaż trasę
Zdjęcia stanowiska